„Žinios + patirtis + inovatyvumas - visa tai kiekvienam mūsų klientui už prieinamą kainą!“

Registracijos adreso suteikimas

Imonės buveinės adresas nurodomas steigimo, bei registravimo dokumentuose ir yra registruojamas kaip neabejotinai tikslus. Remiantis įstatymais, pasikeitus įmonės adresui turi būti keičiami ir Juridinių asmenų registre registruoti imonės duomenys bei dokumentai. Jei Jūsų įmonės realus adresas skiriasi nuo to, kuris nurodytas įstatuose ir įmonės registravimo pažymėjime, turite pakeisti įstatus ir įregistruoti juos Registru centre. Tokiu atveju, Jums,  taip pat bus išduotas naujas įmonės registravimo pažymėjimas.

 • LR CK 2.49 straipsnis. Juridinio asmens buveinė:
 • • Juridinio asmens buveine laikoma ta vieta, kurioje yra nuolatinis jo valdymo organas. Juridinio asmens buveinė apibūdinama nurodant patalpų, kuriose yra buveinė, adresą.
 • • 2. Jeigu juridinio asmens buveinė, nurodyta juridinių asmenų registre, steigimo dokumentuose ar sandoryje, ir jo nuolatinio valdymo organo buvimo vieta nesutampa, tai tretieji asmenys nuolatinio valdymo organo buvimo vietą turi teisę laikyti juridinio asmens buveine.
 • • 3. Visas susirašinėjimas su juridiniu asmeniu yra laikomas tinkamu, kai jis vyksta juridinio asmens buveinės adresu, taip pat atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį, jeigu juridinis asmuo aiškiai nenurodė kitaip.
 • • 4. Juridinis asmuo, pakeitęs buveinę, privalo atitinkamai pakeisti steigimo dokumentus ir juos įregistruoti“.

Pagal galiojantį  LR Civilinį kodeksą 2.39 straipsnį  juridiniam asmeniui suteikiamas pavadinimas Juridinis asmuo privalo turėti savo pavadinimą, pagal kurį jį būtų galima atskirti nuo kitų juridinių asmenų. Juridinio asmens pavadinimas yra juridinio asmens nuosavybė, tačiau jis negali būti parduotas ar kitaip perduotas kito asmens nuosavybėn atskirai nuo juridinio asmens. Juridinio asmens pavadinimas neturi prieštarauti viešajai tvarkai ar gerai moralei ir klaidinti visuomenę dėl juridinio asmens steigėjo, dalyvio, buveinės, veiklos tikslo, teisinės formos, tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus, žinomesnių Lietuvos visuomenei užsienio įmonių, įstaigų ir organizacijų vardus, prekių ir paslaugų ženklus. Juridinio asmens pavadinimas neturi klaidinti dėl jo tapatumo ar panašumo į anksčiau už juridinį asmenį Lietuvos Respublikoje pateiktus registruoti, įregistruotus ar pripažintus žinomus prekių ir paslaugų ženklus. Juridinio asmens pavadinimas atskirai neregistruojamas ir yra saugomas nuo tos dienos, kai juridinių asmenų registrui pateikiamas prašymas įregistruoti juridinį asmenį. Juridinių asmenų registro nuostatai gali nustatyti papildomus reikalavimus juridinių asmenų pavadinimui.

 Juridinio asmens pavadinimo sudarymas

Juridinio asmens pavadinimas yra sudaromas iš žodžių ar žodžių junginių, vartojamų perkeltine reikšme arba turinčių tiesioginę reikšmę. Juridinio asmens pavadinimas turi būti sudarytas laikantis lietuvių bendrinės kalbos normų ir negali būti sudarytas tik iš tiesioginę veiklos daiktų ar paslaugų rūšį nurodančio bendrinio žodžio (žodžių) arba tik iš vietovardžio, arba tik iš kitokio žodžio, neturinčio skiriamojo požymio. Juridinio asmens pavadinimas gali būti sudarytas iš raidžių, kurios negali būti suprantamos kaip žodžiai, ir skaitmenų arba jų derinių tik tada, jeigu toks pavadinimas yra nusistovėjęs visuomenėje. Juridinio asmens, susijusio su užsienio juridiniu asmeniu ar kita organizacija, pavadinimas gali būti sudaromas taip, kad jis būtų tapatus ar panašus į užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos pavadinimą, jei yra šių sutikimas naudoti pavadinimą.

Steigiamo juridinio asmens pavadinimas

Juridinio asmens steigėjai gali kreiptis į juridinių asmenų registrą dėl steigiamo juridinio asmens pavadinimo laikino įtraukimo į juridinių asmenų registrą. Steigiamo juridinio asmens pavadinimas įtraukiamas į juridinių asmenų registrą šešiems mėnesiams ir šiam terminui pasibaigus išbraukiamas nepranešus apie tai juridinio asmens steigėjams. Neleidžiama įgyti teisių ir pareigų prisidengiant kito juridinio asmens pavadinimu arba naudoti kito juridinio asmens pavadinimą be jo sutikimo.

 • Suteikiame įmonei pavadinimą:
 • • steigiant AB (Akcinė bendrovė)
 • • steigiant UAB (Uždara akcinė bendrovė)
 • • steigiant ASOCIACIJA
 • • steigiant DNSB (Daugiabučių namų savininkų bendrija)
 • • steigiant VŠĮ (Viešoji įstaiga)
 • • steigiant KŪB (Komandinė ūkinė bendrija)
 • • steigiant LABDAROS IR PARAMOS FONDAS
 • • steigiant IĮ (Individuali įmonė)
 • • steigiant ŽŪB (Žemės ūkio bendrovė)
 • • steigiant PS (Profesinės sąjungos)
 • • steigiant TŪB (Tikroji ūkinė bendrija)
 • • steigiant SĮ (Savivaldybės įmonė)
 • • steigiant KU (Kredito unija)
 • • ir kt.

Naujai steigiamoms įmonėms suteikiame registracijos adreso pavadinimą neribotam laikotarpiui už vienkartinį mokestį.

Klauskite mūsų


Stipriausi Lietuvoje 2015
Stipriausi Lietuvoje 2016
Stipriausi Lietuvoje 2018
Stipriausi Lietuvoje 2019

Kuo labiau išvystytas protas, tuo aiškiau jis suvokia, kad teisingumas - vienintelis kelias į laimę. Stendalis