„Žinios + patirtis + inovatyvumas - visa tai kiekvienam mūsų klientui už prieinamą kainą!“

Prekių ženklų pramoninio dizaino registravimas

Prekių ženklas  – bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai. Šiame įstatyme prekių ženklui prilyginamas ir ženklas, skirtas paslaugoms žymėti.

Pareiškėjas, norintis įregistruoti ženklą, turi paduoti Valstybiniam patentų biurui paraišką. Paraišką pareiškėjo vardu gali paduoti ir jo atstovas. Užsienio valstybių fiziniai asmenys, nuolat negyvenantys Lietuvos Respublikoje, ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, neturintys Lietuvos Respublikoje įregistruoto filialo arba atstovybės, paraiškas Valstybiniam patentų biurui paduoda ir visus su ženklo registracija susijusius veiksmus Valstybiniame patentų biure, įskaitant ir atstovavimą Apeliaciniame skyriuje, atlieka per Lietuvos Respublikos patentinį patikėtinį.

Paraišką pareiškėjo vardu gali paduoti ir jo atstovas. Užsienio valstybių fiziniai asmenys, nuolat negyvenantys Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, neturintys Lietuvos Respublikoje įregistruoto filialo arba atstovybės arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje savo buveinės, filialo arba atstovybės, paraiškas Valstybiniam patentų biurui paduoda ir visus su ženklo registracija susijusius veiksmus Valstybiniame patentų biure, įskaitant atstovavimą Apeliaciniame skyriuje, atlieka per Lietuvos Respublikos patentinį patikėtinį.

Vienam ženklui įregistruoti paduodama viena paraiška.

 • Paraišką įregistruoti ženklą sudaro:
 • • prašymas įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą, pasirašytas pareiškėjo ar jo atstovo;
 • • dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas nustatytas mokestis;
 • • pareiškėjo įgaliojimas asmeniui, jeigu paraišką paduoda įgaliotas asmuo;
 • • prašymas suteikti prioritetą (jei reikia);
 • • kompetentingų institucijų pagal šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 8 ir 9 punktus išduotas leidimas (jei reikia);
 • • kolektyvinio ženklo naudojimo nuostatai (jei reikia);
 • • teisių savininko sutikimas.

 • Prašyme įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą nurodoma:
 • • pareiškėją ir jo atstovą identifikuojantys duomenys;
 • • pareikšto registruoti ženklo vaizdas ir jo aprašas;
 • • prekių ir (ar) paslaugų, kurioms žymėti pareikštas registruoti ženklas, pavadinimai, suskirstyti pagal paraiškos padavimo dieną galiojančią Nicos klasifikaciją;
 • • nuoroda, kad ženklas, kurį norima įregistruoti, yra erdvinis ženklas, (jei reikia);
 • • nuoroda, kad spalva ar spalvų derinys, kompozicija yra laikomi skiriamuoju ženklo požymiu, (jei reikia);
 • • nuoroda, kurie ženklo elementai yra nesaugomi, (jei reikia);
 • • nuoroda, kad ženklas registruojamas ir skelbiamas standartiniais Valstybinio patentų biuro rašmenimis, (jei reikia);
 • • ženklo ar jo žodinių elementų transliteracija, taip pat vertimas į lietuvių kalbą (jei reikia);
 • • nuoroda, kad ženklas, kuriam įregistruoti paduodama paraiška, yra kolektyvinis ženklas.

Paraiškoje gali būti prašoma įregistruoti ženklą vienai ar daugiau prekių ir (ar) paslaugų klasių. Už daugiau nei vieną paraiškoje nurodytą prekių ir (ar) paslaugų klasę mokamas nustatytas papildomas mokestis.

Paraiškos, ženklo ekspertizė

Valstybinis patentų biuras per 1 mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos atlieka formalią paraiškos dokumentų ekspertizę: patikrina, ar pateikta ir ar tinkamai įforminta. Atlikęs paraiškos ekspertizę, Valstybinis patentų biuras atlieka ženklo ekspertizę. Jeigu ženklas neatitinka  nustatytų reikalavimų, Valstybinis patentų biuras priima sprendimą neregistruoti ženklo visoms arba daliai prekių ir (ar) paslaugų. Sprendimas, kuriame turi būti nurodyti atsisakymo registruoti ženklą pagrindai ir motyvai, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo jo priėmimo išsiunčiamas pareiškėjui ar jo atstovui. Pareiškėjas ar jo atstovas turi teisę per 3 mėnesius nuo sprendimo neregistruoti ženklo išsiuntimo dienos raštu pateikti Valstybiniam patentų biurui prašymą atlikti pakartotinę ekspertizę. Valstybinis patentų biuras priimtą sprendimą dėl pakartotinės ženklo ekspertizės  ne vėliau kaip per 10 dienų nuo jo priėmimo išsiunčia pareiškėjui ar jo atstovui.

Ženklo įregistravimas

Nustatęs, kad ženklas atitinka reikalavimus, Valstybinis patentų biuras priima sprendimą ženklą įregistruoti ir ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia pareiškėjui ar jo atstovui šį sprendimą ir nurodymą sumokėti nustatytą mokestį.Valstybinis patentų biuras įregistruoto ženklo savininkui ar jo atstovui išduoda ženklo registracijos liudijimą. Ženklo registracijos liudijimas yra teisinis dokumentas, patvirtinantis ženklo įrašymą Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre ir ženklo savininko išimtines teises į įregistruotą ženklą. Lietuvos Respublikos prekių ženklų registras yra valstybės registras. Jį tvarko Valstybinis patentų biuras.

 • Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre registruojami ir kaupiami šie duomenys:
 • • ženklo vaizdas;
 • • prekių ir (ar) paslaugų, kurioms žymėti pareikštas registruoti ženklas, pavadinimai, suskirstyti pagal paraiškos padavimo dieną galiojančią Nicos klasifikaciją;
 • • paraiškos padavimo data ir numeris;
 • • ženklo įregistravimo data ir numeris;
 • • pareiškėjo pavadinimas arba vardas, pavardė ir adresas (buveinė); •ženklo savininko pavadinimas arba vardas, pavardė ir adresas (buveinė);
 • • registracijos galiojimo termino pasibaigimo data;
 • • prioriteto data, pirmosios paraiškos numeris, valstybės kodas, jei pagal šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalį suteiktas prioritetas;
 • • parodos pavadinimas, prekių ir (ar) paslaugų eksponavimo data, jei pagal šio įstatymo 10 straipsnio 2 dalį suteiktas prioritetas; •atstovo (jei jis yra) vardas, pavardė, adresas (buveinė);
 • • nuoroda, kad ženklas yra kolektyvinis, erdvinis ar kad spalva yra skiriamasis ženklo požymis;
 • • kiti duomenys, susiję su ženklo registracija, naudojimu ir apsauga;
 • • duomenų keitimo pagrindai ir data. Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro nuostatų nustatyta tvarka naudotis Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro duomenimis turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys.  Bet kurių asmenų, sumokėjusių nustatytą mokestį, prašymu Valstybinis patentų biuras išduoda išrašą iš Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro.

Klauskite mūsų

Kuo labiau išvystytas protas, tuo aiškiau jis suvokia, kad teisingumas - vienintelis kelias į laimę. Stendalis

Stipriausi Lietuvoje 2023 Stipriausi Lietuvoje 2019 Stipriausi Lietuvoje 2018 Stipriausi Lietuvoje 2016 Stipriausi Lietuvoje 2015