„Žinios + patirtis + inovatyvumas - visa tai kiekvienam mūsų klientui už prieinamą kainą!“

Pareiškimo į teismą parengimas

Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 431 straips­ny­je nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė pri­klau­san­čią pi­ni­gų su­mą pri­si­teis­ti pa­ties pa­pras­čiau­sio ir grei­čiau­sio pro­ce­so tvar­ka – by­lo­je dėl teis­mo įsa­ky­mo iš­da­vi­mo.

Sko­li­nin­kui, neat­si­skai­tan­čiam už su­tar­ti­nes są­ly­gas ir ne­sant es­mi­nių gin­čų (dėl ko­ky­bės, kie­ky­bės ir t. t.), le­mian­čių neat­si­skai­ty­mą, kre­di­to­rius ga­li pa­reikš­ti ieš­ki­nį (šiuo at­ve­ju va­di­na­mą pa­reiš­ki­mu) jo sko­li­nin­ko apy­lin­kę ap­tar­nau­jan­čiam teis­mui (jei pri­teis­ti­na su­ma vir­ši­ja 150 000 Lt, ieš­ki­nys tu­ri bū­ti reiš­kia­mas Apy­gar­dos teis­mui), kad šis pri­im­tų įsa­ky­mą dėl lė­šų pri­tei­si­mo.

Pa­žy­mė­ti­na, kad by­lo­se dėl teis­mo įsa­ky­mo iš­da­vi­mo žy­mi­nis mo­kes­tis vals­ty­bei su­da­ro tik ¼ mo­kes­čio, ku­ris bū­tų mo­ka­mas ieš­ki­nį reiš­kiant pa­pras­tos gin­čo tei­se­nos tvar­ka, t. y. ¼ 3 proc. mo­kes­čio (CPK 80 str. 1 d. 3 p.).

Tai­gi pa­ren­gia­mas ir pa­tei­kia­mas teis­mui pa­reiš­ki­mas. Teis­mas per vie­ną die­ną nu­spren­džia, ar jį pri­im­ti (ar ati­tin­ka for­mos rei­ka­la­vi­mus, ar su­mo­kė­tas žy­mi­nis mo­kes­tis ir t. t.) ir dar per vie­ną die­ną pri­ima įsa­ky­mą pri­teis­ti lė­šas. Įsa­ky­mas kar­tu su pa­ties pa­reiš­ki­mo nuo­ra­šu per vie­ną die­ną iš­siun­čia­mas sko­li­nin­kui (pa­pras­tai vi­sa tai už­trun­ka iki vie­nos sa­vai­tės).

Ga­vęs teis­mo įsa­ky­mą, sko­li­nin­kas pri­va­lo per 20 die­nų įvyk­dy­ti prie­vo­lę (ar­ba im­tis ki­tų rei­ka­lau­ja­mų veiks­mų) ir apie tai pra­neš­ti teis­mui ar­ba pa­reikš­ti prieš­ta­ra­vi­mą.

Nors teis­mas pri­va­lo ope­ra­ty­viai pri­im­ti įsa­ky­mą ir jis grei­tai įsi­tei­sė­ja, prieš­ta­ra­vi­mo ga­li­my­bė iš es­mės kom­pli­kuo­ja kre­di­to­riaus pa­dė­tį, ypač jei sko­li­nin­kas yra ne­są­ži­nin­gas ir iš­ma­no sa­vo pro­ce­si­nes tei­ses.

Tai­gi, teis­mo įsa­ky­mas, sie­kiant ope­ra­ty­viai pri­teis­ti lė­šas, yra ga­na veiks­min­gas, bet kar­tu ir ne­prog­no­zuo­ja­mas. Jei sko­li­nin­kas ne­pa­reikš prieš­ta­ra­vi­mų, įsa­ky­mas per 20 die­nų įsi­tei­sės ir ne­be­ga­lės bū­ti skun­džia­mas (t. y. taps ne­nu­gin­či­ja­mas). Ta­čiau vi­sas jū­sų triū­sas nu­eis per­niek, jei sko­li­nin­kas pa­reikš prieš­ta­ra­vi­mą, tuo­met po mė­ne­sio, ga­vę pra­ne­ši­mą apie prieš­ta­ra­vi­mus, iš nau­jo tu­rė­si­te reng­ti ieš­ki­nį (taip pat mo­kė­ti pa­pil­do­mą žy­mi­nio mo­kes­čio da­lį) ginčo teisenos arba dokumentinio proceso tvarka.

Klauskite mūsų


Stipriausi Lietuvoje 2015
Stipriausi Lietuvoje 2016
Stipriausi Lietuvoje 2018
Stipriausi Lietuvoje 2019

Kuo labiau išvystytas protas, tuo aiškiau jis suvokia, kad teisingumas - vienintelis kelias į laimę. Stendalis