„Žinios + patirtis + inovatyvumas - visa tai kiekvienam mūsų klientui už prieinamą kainą!“

Konsultavimas dėl įmonės restruktūrizavimo, reorganizavimo

Įmonės restruktūrizavimas

Įmonės restruktūrizavimo procesas – ūkinės veiklos rūšies pakeitimo, gamybos modernizavimo, darbo organizavimo tobulinimo, įmonės turto ar jo dalies pardavimo, kitų įmonių turto priėmimo jas jungiant ar skaidant, techninių, ekonominių bei organizacinių priemonių, skirtų įmonės mokumui atkurti, įgyvendinimas, įmonės įsipareigojimų kreditoriams dydžio bei vykdymo terminų pakeitimas.

 1. Įmonės restruktūrizavimo procesas gali būti pradėtas, jeigu:
 2. 1) įmonė neatsiskaito su kreditoriumi (kreditoriais) daugiau kaip tris mėnesius po termino, nustatyto įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat kreditoriaus ir įmonės sutartyse įmonės įsipareigojimams įvykdyti, arba praėjus tokiam pat terminui po kreditoriaus (kreditorių) raštiško reikalavimo įvykdyti įsipareigojimus, jeigu sutartyse terminas nebuvo nustatytas;
 3. 2) įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos;
 4. 3) įmonei neiškelta bankroto byla ar nepradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka.

 

Pareiškimą teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikia įmonės vadovas.

 1. Pareiškimas vietovės, kurioje yra įmonės buveinė, apygardos teismui pateikiamas raštu. Prie pareiškimo pridedami:
 2. 1) pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimas, pagal įmonės dokumentus sudarytas įmonės kreditorių sąrašas, kuriame nurodyta įmonės įsipareigojimų kreditoriams sumos, įsipareigojimų vykdymo terminai ir prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai, laikinosios apsaugos priemonės, pagrindinių kreditorių duomenys skubiam ryšiui;
 3. 2) pasiūlymas dėl įmonės administratoriaus kandidatūros ir pažymėjimo, patvirtinančio siūlomo įmonės administratoriaus teisę teikti administravimo paslaugas, kopija;
 4. 3) dokumentai, patvirtinantys, kad įmonė atitinka aukščiau išdėstytas sąlygas, kada gali būti pradėtas restruktūrizavimo procesas;
 5. 4) įmonės dalyvių susirinkimo, o valstybės ar savivaldybės įmonėje – savininko teises bei pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas restruktūrizuoti įmonę;
 6. 5) įmonės restruktūrizavimo plano metmenys, kuriems pritarė pagrindiniai kreditoriai ar pirmasis kreditorių susirinkimas;
 7. 6) civilinių bylų, kuriose yra pareikšti turtiniai reikalavimai įmonei ir įmonės turtiniai reikalavimai kitiems asmenims, sąrašas;
 8. 7) įmonės paskutinio ataskaitinio laikotarpio balansas, turto inventorizacijos aktas ir kiti dokumentai, kurie gali būti svarbūs restruktūrizavimo bylai iškelti.

 

Įmonės reorganizavimas

Juridiniai asmenys gali pasibaigti reorganizavimo būdu. Reorganizavimas – tai juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros.

Sprendimą reorganizuoti juridinį asmenį priima juridinio asmens dalyviai arba teismas įstatymų nustatytais atvejais.

Juridiniai asmenys gali būti reorganizuojami jungimo ir skaidymo būdu.

 1. Juridinių asmenų jungimo būdai:
 2. 1) Prijungimas – tai vieno ar daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos.
 3. 2) Sujungimas – tai dviejų ar daugiau juridinių asmenų susivienijimas į naują juridinį asmenį, kuriam pereina visos reorganizuotų juridinių asmenų teisės ir pareigos.

 

 1. Juridinių asmenų skaidymo būdai:
 2. 1) Išdalijimas – tai reorganizuojamo juridinio asmens teisių ir pareigų išdalijimas kitiems veikiantiems juridiniams asmenims.
 3. 2) Padalijimas – tai vieno reorganizuojamo juridinio asmens pagrindu įsteigimas dviejų ar daugiau juridinių asmenų, kuriems tam tikromis dalimis pereina reorganizuoto juridinio asmens teisės ir pareigos.

 

Pasibaigus reorganizuojamam juridiniam asmeniui, kurio dalyviai atsako pagal juridinio asmens prievoles, nepaisant reorganizavimo sąlygų, pasibaigusio reorganizuoto juridinio asmens dalyviai trejus metus yra subsidiariai atsakingi pagal pasibaigusio juridinio asmens prievoles, atsiradusias iki teisių ir pareigų perėjimo tęsiančiam veiklą juridiniam asmeniui.

 1. Reorganizavime dalyvaujančių juridinių asmenų valdymo organai privalo parengti juridinio asmens reorganizavimo sąlygas, kuriose turi būti numatyta:
 2. 1) informacija apie visus reorganizavime dalyvaujančius juridinius asmenis (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, registras ir kt.);
 3. 2) reorganizavimo būdas, pasibaigiantys juridiniai asmenys ir tęsiantys veiklą po reorganizavimo juridiniai asmenys;
 4. 3) reorganizuojamo juridinio asmens dalyvio tapimo tęsiančio veiklą po reorganizavimo juridinio asmens dalyviu tvarka, sąlygos ir terminai bei išmokos juridinio asmens dalyviams;
 5. 4) momentas, nuo kurio pasibaigiančio juridinio asmens teisės ir pareigos pereina tęsiančiam veiklą po reorganizavimo juridiniam asmeniui;
 6. 5) juridinio asmens valdymo ir kitiems organams, administracijos darbuotojams ar juridinio asmens reorganizavimo sąlygas įvertinantiems ekspertams suteikiamos papildomos teisės.

 

 1. Reorganizavimą pripažinti negaliojančiu gali tik teismas ir tik tuo atveju, kai yra šios aplinkybės:
 2. 1) atitinkami reorganizavimo procedūros dokumentai nebuvo paskelbti ar pateikti juridinių asmenų registrui;
 3. 2) juridinių asmenų dalyvių ar kito valdymo organo sprendimai dėl reorganizavimo yra negaliojantys;
 4. 3) neįvykdyti visi įstatymų imperatyviųjų teisės normų nustatyti reorganizavimo reikalavimai.

Klauskite mūsų


Stipriausi Lietuvoje 2015
Stipriausi Lietuvoje 2016
Stipriausi Lietuvoje 2018
Stipriausi Lietuvoje 2019

Kuo labiau išvystytas protas, tuo aiškiau jis suvokia, kad teisingumas - vienintelis kelias į laimę. Stendalis