„Žinios + patirtis + inovatyvumas - visa tai kiekvienam mūsų klientui už prieinamą kainą!“

Juridinio asmens pertvarkymas

Juridinio asmens pertvarkymas – tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkyto juridinio asmens teises ir pareigas.

Juridinio asmens pertvarkymas tai ne jo reorganizavimas, nes šiuo atveju, juridinis asmuo nesibaigia (nenutraukia savo veiklos), o tik keičia teisinę formą, todėl svarbu įsidėmėti CK 2.104 nuostatą, kad jei pertvarkoma individuali įmonė, tai jos savininkas trejus metus yra atsakingas pagal pertvarkomo juridinio asmens prievoles, atsiradusias iki naujos teisinės formos, šiuo atveju UAB įregistravimo juridinių asmenų registre. Individualios įmonės savininkas, pertvarkęs IĮ, trejus metus bus atsakingas ir savo asmeniniu turtu, jeigu neužtektų UAB turto patenkinti kreditorių, turėjusių galiojančią reikalavimo teisę į individualios įmonės reikalavimus.

Pertvarkant individualią įmonę į uždarą akcinę bendrovę, pirmiausia turi būti priimamas sprendimas pertvarkyti. Tačiau pagal Individualių įmonių įstatymo nustatytus reikalavimus, iki sprendimo pertvarkyti individualią įmonę į uždarąją akcinę bendrovę IĮ turtas, perduodamas už bendrovės akcijas, turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka. Turto vertinimo ataskaita turi atitikti akcinių bendrovių įstatymo nustatytus nepiniginio įnašo ataskaitos reikalavimus ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki sprendimo priėmimo pertvarkyti individualią įmonę priėmimo turi būti pateikta individualiai įmonei ir juridinių asmenų registrui. Verta patebėti, kad tokiu atveju, IĮ sukauptas pelnas neapmokestinamas ir automatiškai priskiriamas pertvarkytai UAB.

Iki sprendimo pertvarkyti IĮ notarui reikia pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus, taip pat dokumentus, įrodančius, kad IĮ gali būti pertvarkoma Į UAB (dėl įstatinio kapitalo suformavimo, nepriklausomai nuo formos, t.y. ar kapitalas formuojamas iš turto ar piniginių lėšų). Notarui pateikiami ir dokumentai, patvirtinantys, kad pertvarkomos įmonės kreditoriai tinkamai informuoti apie pertvarkymo procedūrą. Inidividuali įmonė gali būti pertvarkoma į uždarąją akcinę bendrovę, jeigu IĮ turtas, atėmus visus individualios įmonės įsipareigojimus, yra ne mažesnis nei Akcinių bendrovių įstatyme uždarajai akcinei bendrovei nustatytas minimalus įstatinio kapitalo dydis (10 tūkst. litų). Jeigu individualios įmonės turto nustatytam minimaliam įstatiniam kapitalui sudaryti neužtenka arba įsipareigojimai viršija turto vertę, IĮ savininkas turi teisę mokėti papildomus įnašus. Tokiu atveju papildomo įnašo vertė nepriskiriama asmeninėms pajamoms. Be to, sudarant UAB įstatinį kapitalą iš papildomų savininkų įnašų, VMI draudžia šias lėšas pervesti kaip IĮ savininko paskolą naujai kuriamai uždarai akcinei bendrovei.

Sprendimą pertvarkyti individualią įmonę priima jos savininkas.

  • Sprendime pertvarkyti turi būti nurodyta:
  • į kokią teisinę formą individuali įmonė pertvarkoma, nurodant spėjamą pertvarkymo datą;
  • koks turtas, teisės ir pareigos perduodamos pertvarkytam juridiniam asmeniui (paremti finansiniais dokumentais);
  • turi būti pateikti UAB steigimo dokumentai (steigimo sutarties sudarinėti nereikia, tik patvirtinti įstatai);
  • sprendime turi būti nurodytas UAB įstatinio kapitalo dydis, jo formavimo tvarka, akcijų skaičius, akcijų nominali vertė;
  • nurodomi bendrovės valdymo organai, duomenys apie jų narius, leidinius, kuriuose skelbiama apie bendrovės pertvarkymą;
  • pertvarkytos bendrovės pavadinimas.

Apie sprendimą pertvarkyti individualią įmonę turi būti viešai paskelbta IĮ nuostatuose nurodytame dienraštyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai paskelbta dienraštyje vieną kartą ir pranešta visiems IĮ kreditoriams raštu.

Klauskite mūsų

Kuo labiau išvystytas protas, tuo aiškiau jis suvokia, kad teisingumas - vienintelis kelias į laimę. Stendalis

Stipriausi Lietuvoje 2023 Stipriausi Lietuvoje 2019 Stipriausi Lietuvoje 2018 Stipriausi Lietuvoje 2016 Stipriausi Lietuvoje 2015