„Žinios + patirtis + inovatyvumas - visa tai kiekvienam mūsų klientui už prieinamą kainą!“

Įmonės įstatinio kapitalo keitimas

Įstatinis kapitalas (angl. authorized, stated,minimum capital) – visų bendrovės išleistų ir pasirašytų akcijų nominalių verčių suma.

Įstatinis kapitalas suformuojamas steigiant įmonę. Vėliau jis gali būti didinamas/mažinamas. Išimtinę teisę priimti sprendimą dėl įstatinio kapitalo padidinimo/mažinimo turi visuotinis akcininkų susirinkimas. Kad būtų priimtas sprendimas didinti/mažinti įstatinį kapitalą, už jį turi būti skiriama ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų suteikiamų balsų.

Įstatinio kapitalo didinimo būdai

 • Įstatinio kapitalo didinimo tvarką nustato Akcinių bendrovių įstatymo 49–51 straipsniai. Įstatinis kapitalas gali būti didinamas dviem būdais:
 • • išleidžiant naujas akcijas
 • arba
 • • padidinant jau išleistų akcijų nominaliąsias vertes.

 

Kad ir koks būdas būtų pasirinktas, jis neturės įtakos operacijų registravimui Didžiosios knygos sąskaitose – bet kokiu atveju bus didinama įstatinio kapitalo suma. Skirsis tik įrašai analitinėje apskaitoje, kur reikės užregistruoti arba naujai išleistas akcijas, arba esamų akcijų nominaliosios vertės padidėjimą.

 • Įstatinio kapitalo suma rodo akcininkų į įmonę investuotas lėšas. Taigi, norint didinti įstatinį kapitalą, reikia tam skirti papildomų lėšų. Įstatinis kapitalas gali būti didinamas:
 • • papildomais akcininkų įnašais;
 • • arba iš įmonės lėšų.

Įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais

Įstatinis kapitalas papildomais akcininkų ar kitų asmenų įnašais gali būti didinamas tik išleidžiant naujas akcijas. Pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamas įmonės akcijas turi jau esami įmonės akcininkai. Jie gali įsigyti naujų akcijų proporcingai jų turimų akcijų nominaliajai vertei. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad nemoki įmonė gali papildomais įnašais didinti įstatinį kapitalą tik tuo atveju, kai jos išleidžiamas naujas akcijas įsigyja jos akcininkai, darbuotojai ar kreditoriai.

Pakeisti įmonės įstatai registruojami jau po to, kai pasirašomos naujai išleistos akcijos ir įmokami pradiniai įnašai. Todėl finansinėje apskaitoje įstatinio kapitalo didinimą papildomais įnašais tikslinga užregistruoti nelaukiant, kol įstatai bus įregistruoti. Priešingu atveju iš akcininkų gauti pradiniai įnašai liktų niekur neapskaityti – būtų neteisingi pinigų sąskaitų likučiai.

Įstatinio kapitalo didinimas iš įmonės lėšų

Įstatinis kapitalas gali būti didinamas ne tik papildomais akcininkų įnašais, bet ir iš pačios įmonės lėšų. Įmonės lėšomis laikomos jos nuosavame kapitale sukauptos sumos: nepaskirstytasis pelnas, akcijų priedai bei rezervai, išskyrus savų akcijų ir privalomąjį rezervus. Jeigu įmonės balanse parodyti nepaskirstytieji nuostoliai, įstatinį kapitalą galima didinti tik iš ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervo.

Nusprendus didinti įstatinį kapitalą iš įmonės lėšų, yra išleidžiamos naujos akcijos, kurios nemokamai išdalijamos akcininkams. Kai įstatinis kapitalas didinamas iš nepaskirstytojo pelno ar kitų rezervų, teisę gauti naujų išleidžiamų akcijų turi tik paprastųjų akcijų savininkai. Jeigu įstatinis kapitalas didinamas iš akcijų priedų ar ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervo, naujas akcijas gali gauti tiek paprastųjų, tiek privilegijuotųjų akcijų savininkai. Kitas būdas padidinti įstatinį kapitalą iš įmonės lėšų yra tiesiog padidinti anksčiau išleistų akcijų nominaliąsias vertes.

Įstatinio kapitalo mažinimas

 • Įstatinis kapitalas paprastai mažinamas tokiais atvejais:
 • • panaikinant bendrovės finansinėje atskaitomybėje užfiksuotus nuostolius;
 • • siekiant anuliuoti bendrovės įsigytas akcijas;
 • • siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
 • • ištaisant įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos.

Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas tik sumažinant akcijų nominalias vertes ar anuliuojant akcijas.

Priimti sprendimą mažinti įstatinį kapitalą turi teisę tik visuotinis akcininkų susirinkimas. Šiam sprendimui priimti reikalinga kvalifikuota 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma bei kiti LR Akcinių bendrovių įstatyme nurodyti kriterijai.

Rengiame visus dokumentus susijusius su bendrovės įstatinio kapitalo didinimu ar mažinimu. Konsultuojame įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo būdu pasirinkimo bei kt. susijusiais klausimais.

Klauskite mūsų


Stipriausi Lietuvoje 2015
Stipriausi Lietuvoje 2016
Stipriausi Lietuvoje 2018
Stipriausi Lietuvoje 2019

Kuo labiau išvystytas protas, tuo aiškiau jis suvokia, kad teisingumas - vienintelis kelias į laimę. Stendalis